Národní zájmy

Směřovat k prosazení národních zájmů je jediná cesta na ochranu proti nadcházejícímu rozkladu nejen ekonomiky, ale i celého státu. A protože nadnárodní síly k prosazení svých cílů jsou ochotny ohrožovat obyvatelstvo i zdravotně, je prosazení národních zájmů otázka i naší holé existence.

    Západní svět nás nevysává pouze ekonomicky. Aby mohl prosazovat své zájmy, potřebuje, aby lidé byli v jejich koloniích poddajní, aby se nestavěli na odpor, aby nemohli svobodně rozvíjet své názory, aby neměli sílu a odhodlání. Proto podporují rozpad pohlavní identity, podporují konzumaci nezdravých potravin, podporují i podávání psychoaktivních látek. Již od raného věku ve školách podporují rozklad rodinných hodnot a média používají čistě jako nástroj propagandy.

    Pomocí těchto snah se západnímu světu podařilo vytvořit poslušné a zdecimované obyvatelstvo. Pokud chceme přežít, musíme ve společnosti masově probudit touhu po prosazování národních zájmů. Pokud chceme zachránit naší existenci, musíme se snažit probudit tyto národní zájmy jako celek. Nestačí bojovat pouze proti chudobě. Chudoba je pouze jeden z nástrojů, jak nás decimovat. Musíme volat po obnově zdraví našeho národa. Musíme volat i po zdraví a kvalitě potravin, k čemuž potřebujeme zdravou přírodu kolem nás. Musíme směřovat ke změně politického systému, ke skutečné vládě lidí a ne k vládě politických stran řízených oligarchy. Musíme se snažit zajistit, aby stát vlastnil základní infrastrukturu. Abychom měli nadále své vlastní peníze. Aby naše státní bohatství nebylo vysáváno do zahraničí a abychom byli vojensky neutrální a nepodporovali vojenskou agresi tak jako je tomu nyní.

    Ale k tomu všemu potřebujeme vzájemě a láskyplně spolupracovat. Bez lásky to totiž nepůjde. Pokud budeme jen kalkulovat, politikařit, hnát se za osobním prospěchem nebo i jen uznáním, pak nemůžeme zvítězit. S tím totiž oni počítají. Počítají s tím, že budeme mezi sebou soupeřit, že budeme dodržovat jejich pravidla hry. Ale my musíme ta pravidla změnit.

    Musíme si uvědomit, že nestojíme proti rovnocenému soupeři. Stojíme proti zlu, které vzývá rozklad, destrukci a zmar. A proti zlu se nedá bojovat zlem. Proti zlu může zvítězit jen dobro. Zlo se nám snaží vnutit svá pravidla, ale my jejich pravidla musíme odmítnout. A naším novým pravidlem musí být právě láska k životu, láska k lidem, láska k naší zemi, láska k celému národu i láska k celému světu. To je Národní proud.

Vláda lidu

Systém politických stran postupně vyčerpal své možnosti. Postupem času různé zájmové skupiny vytvořili tak sofistikované mechanismy korupce systému politických stran, že o nějaké demokracii nemůže být vůbec řeč. Vůle občana má vliv pouze na kosmetické změny. Velká část obyvatel již na volby politických stran rezignovala, další velká část volí s odporem tzv. menší zlo a konečně část poslední volí ze zoufalství či z recese malé strany, u nichž rovnou předpokládá, že jejich hlas stejně propadne.
    Tato bezútěšná situace má řešení, avšak k tomu je nutné změna politického systému tak – aby lidé mohli volit přímo své vlastní konkrétní zástupce/delegáty, které by mohli v případě nespokojenosti odvolat. Každý zvolený zástupce tak bude mít osobní zodpovědnost za své činy.

Názorová svoboda

Jedině názorová svoboda může zajistit zdravé směřování společnosti. Jakýkoliv režim podporující cenzuru je režim tyranský a tak s ním musí být zacházeno.

Soběstačnost

Soběstačnost je základní nástroj pro stát, aby nemohl být vydírán a zotročován cizími mocnostmi. Evropská unie nás postupně zbavila soběstačnosti potravinové, nyní nastoupil i proces zbavení nás soběstačnosti energetické. Ztrátu soběstačnosti lze vyvolat krátkodobými výhodami, za které pak každý stát draze zaplatí. Soběstačnost v nějakém sortimentu lze ztratit za jeden rok, naopak obnovit ji může trvat let deset.
    Ten, kdo zbavuje stát soběstačnosti, je v principu kolonizátor. V našem případě je to EU.

Státní infrastruktura

Na vlastní kůži zažíváme, co způsobilo převedení i jen minoritního podílu v ČEZu do soukromých rukou: díky nehorázným cenám odvozených od Lipské burzy dochází k likvidaci českého průmyslu i obyvatel ČR. Aby stát spravoval základní funkce chodu státu, je nutné, aby veškerá základní infrastruktura přešla opět do vlastnictví státu.
    Na rozebrání naší infrastruktury participovaly všechny vlády počínaje rokem 1989 a nesou tak spoluzodpovědnost za současný bezútěšný stav.

Obranyschopnost, neutralita

Vstupem naší republiky do paktu NATO jsme postupně přišli o vlastní obranyschopnost. Americká armáda udělala z naší vlastní armády nesamostatného poskoka. Ukázkovým příkladem je nákup pro naši vlastní obranu nesmyslných stíhaček, které bez amerického schválení nenastartují ani motory.
    Jako stát se současně vměšujeme do zahraničních válečných konfliktů čistě podle pokynů ze zahraničí, což může vést až k destrukci našeho vlastního státu.

Národní finanční systém

Stabilita mezinárodního finančního dolarového systému je založena na celosvětovém obchodování v dolarech zejména ropných surovin a produktů. Za posledních několik let však stoupl podíl celosvětového obchodování v čínském juanu a rublu natolik, že je srovnatelný s obchodováním v dolarech
    Krytí dolaru zlatem je již vpodstatě hypotetické a jediné na čem ještě stojí je důvěra, která začíná být velmi vratká. Náš finanční systém je enormě provázaný s eurem, které je úzce spjaté s dolarem. Jakékoliv otřesy západního finančního systému se dotknou i nás. Jediný způsob jak zachovat funkčnost a nezávislost našeho státu je zachování našeho vlastního lokálního finančního systému.

Danění v ČR

Bohatství našeho státu, hotnot, které se vytváří na našem území, jsou odsávány do zahraničí prostřednictvím různých daňových rájů. Pokud stát dopouští takovou praxi, pak neplní své základní povinnosti.

Zdraví

V otázce zdraví neselhal stát pouze při koronavirové krizi. Zdravotní systém je ovládán farmaceutickými firmamy, které nejen odsávají ohromné finanční prostředky, ale napomáhají i zdravotnímu decimování společnosti, což se odráží i v psychologii celé společnosti. Například i moderní psychofarmaka mají plošný vliv na stádní chování velké části společnosti, což je přesně v zájmu zájmových globální struktur.
    Duševní zdraví lze však narušovat i psychicky narušováním kořenů, na kterých je založena lidská integrita. Matení sexuální orientace, rozklad rodinného zázemí má hluboké sociologické dopady, které opět vyhovují diktátorským tendencím.

Soulad s přírodou

Ke zdraví člověk potřebuje zdravé prostředí, což ale neznamená, že stačí čistý vzduch a čistá voda v kohoutku. Sama příroda musí být zdravá, tedy i zvířata a rostliny. Pětování plodin pomocí jedovatých látek vytváří celou nezdravou přírodu. Nadměrný hlukový, elektromagnetický i světelný smog zatěžuje přírodu i člověka ohromným způsobem.
    Před desítkami let jsme se posmívali tomu, že lidé žijí v panelácích jako v králíkárnách, ale v sučasnosti lidé existují v daleho horších podmínkách – v betonových klimatizovaných halách, bez přístupu slunečního světla. Člověk odříznutý od přírody má přirozeně tendence podléhat různým fašizujícím tendencím, které vidíme v současné společnosti.

Láska a spolupráce

Změnu systému nevytvoříme, pokud budou hybatelé změn poháněni osobním prospěchem, penězi, touhou po slávě.
    Abychom měli sílu systémové změny prosadit, potřebujeme motor, který nás bude pohánět. A tím jediným motorem, který nás nemůže svézt z cesty je láska. Láska nejen k bližnímu, ale láska k celé naší zemi, k našemu národu i k celé planetě. A protože víme, že láska je mnohem silnější než jakékoliv touhy po zmaru a rozkladu, pak víme, že se nám to podaří.
další: Otázky/odpovědi >>

    

     

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

Výzva za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Jan Buzek

 

Vysílání Národního proudu 22. 3. 2024

 

Hovory Národního proudu – Pepa Nos

 

Stávkový výbor


#narodniproud